April 21, 2011

This one goes to ... YouBecause nothing will ever fill your place in my heart

2 comments:

Nouna said...

You made my day Shaya :D
2e7sas 3ali 3ali ya3ni besara7a .. ba7ebaha beghabaaa2!

"keif lak 2alb tegafi 2eli 7abak ha elma7aba"!

Rabena ye3melek kol 2eli nefsek fi ya Rab.. :)xx

Shimaa Gamal said...

Nouni :)

I am so happy u like the song.

I love it so much too :)

rabena yese3edek dayman ya 7abeebi <3